ឧបករណ៍បញ្ជា PS360

[Ben Heck] បានបង្ហោះឧបករណ៍បញ្ជា PS360 របស់គាត់។ នេះជាករណីរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា Xbox360 ដែលមានភាពវង្វេងស្មារតីនៃការឆក់ពីរពី PS3 ។ ពួកគេ DPad គឺមកពី PS2 ។ យើងគិតថាប្រសិនបើអ្នកអាចកសាងវិធីណាមួយដែលអ្នកចង់បានអ្នកក៏អាចធ្វើឱ្យវាច្បាស់នូវរបៀបដែលអ្នកចង់បានដែរ។ តើមិនមានពេលវេលានៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសើចនៅឧបករណ៍បញ្ជារបស់អ្នកបើកយន្តហោះ Wisky Xbox ដែរឬទេ? បាទ / ចាសយើងដឹងថាពួកគេតូចជាងឥឡូវនេះប៉ុន្តែរឿងកំប្លែងនោះបានមកក្នុងចិត្ត។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *