អ្នកប្រជែងថ្មីនៅក្នុងផ្ទះរបស់ហ្វូងសត្វ

ស្វាយក្រាណុនគឺជាធាតុថ្មីចូលទៅក្នុងសង្វៀនប្រឌិតនៅផ្ទះ។ បានបង្ហាញខាងលើជាមួយនឹងអ្នកបង្កើតវា [ខុនរ៉ាដ] និង [អើរ៉ុន] វាត្រូវបានកំណត់ឱ្យប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការជេរប្រមាថនិងនំខេក។ វាមើលទៅធំជាង Councake ប៉ុន្តែតូចជាងការស្អប់ខ្ពើម។ នៅទីនោះមិនមានព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែយើងប្រាកដថានឹងមានឆាប់ៗនេះ។ ពួកគេបានបញ្ជាក់ថាវាគួរតែលក់រាយក្នុងតម្លៃតិចជាង 1000 ដុល្លារ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *