អាវធំនាគរាក្រករសូណា

[លីន] មានគំនិតឆ្កួតនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍសម្លៀកបំពាក់មួយដុំដែលនឹងផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ជុំវិញរបស់អ្នកដោយប្រើសូណា។ នាងបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងអាវធំដែលបានជ្រើសរើសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត។ នាងចង់បានអ្វីដែលមើលទៅអស្ចារ្យក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ទីតាំងជាច្រើនដើម្បីលាក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច។ នាងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធលីលីលីផាដដោយបន្ទះរំញ័រក៏ដូចជាឧបករណ៍រកឃើញពូជសូណា។ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធរកឃើញធាតុមួយក្នុងចម្ងាយជាក់លាក់ដោយផ្ទាល់នៅពីមុខអ្នកពាក់វាព្រមានពួកគេដោយរំញ័រខ្លះ។ វាមិនត្រឹមតែអនុវត្តជាក់ស្តែងក៏ដោយវាមើលទៅដូចជាអស្ចារ្យណាស់។ តើយើងបានលើកឡើងថានាងស្ទីលសម្លៀកបំពាក់ទេ?

នៅក្នុងផ្នែកយោបល់ដែលថាខណៈពេលដែលវាអាចរកបានឧបសគ្គវាមិនអាចមានមោទនភាពបានឡើយ។ តើនាងអាចរកឃើញការថយចុះនៅលើឥដ្ឋឬជំហានធ្លាក់ចុះយ៉ាងដូចម្តេច?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *